Saiakera

LOPEZ DE ARANA ARRIETA, Inaxio "León Azoulay: euskarazko lehen soinuak (1900)
URUTXURTU BENGOETXEA , Jon "Zeanuriko errotak.Olabarriko errota"
URUTXURTU BENGOETXEA , Jon "Zeanuriko errotak.Olabarriko errota"
URUTXURTU BENGOETXEA , Jon "Zeanuriko errotak.Olabarriko errota"
URUTXURTU BENGOETXEA , Jon "Zeanuriko errotak.Olabarriko errota"
URUTXURTU BENGOETXEA , Jon "Zeanuriko errotak.Olabarriko errota"
URUTXURTU BENGOETXEA , Jon "Zeanuriko errotak.Olabarriko errota"
URUTXURTU BENGOETXEA , Jon "Zeanuriko errotak.Olabarriko errota"
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
azoulay    

6.- TRANSKRIBAKETA FONOLOGIKOA

Transkribaketa egiteko erabilitako alfabetoa: RFE. Transkribaketa fonologikoaren gainbegiratzailea: Gorka Elordieta.

1 – Ebanjelioa San Juanen arabera. Hogeigarren kapitulua. Zuberera.1

Basque souletin. Saint Jean, vingtième chapitre.

/ astéko lehéN egünjáN | maría madaléna dxín zeN goizík obíala | oráno
ül ́ün zelarík || etá ikhúsi zián haría idokirík izáN zelá obí gainetik || lastéR
égiN ziáN etá dxuáN zeN simúN pieraganá etá béste dizip ́ülü dxesúsek ma
(sic) te zianá gána | etá eráN zeréN || dxáuna eramáN dié obetík kaNporát
bena ez dakígü nuN ezarí díeN || oRdíaN helth ́ü zen beRhála béste dizip ́ülü
aréki | eta dxíN ziréN obíala || bíak bazüazáN lasteRká etá béste dizip ́ülü
hurá aitziNt ́ürik pierarí | lehénik hélthü zeN obíala || etá apalt ́ürik ikhúsi
zütíaN oihálak lurjáN | bena ez zéN sáRthü || bena simúN pierá | oNdotík
joái#teN beitziéN | hélthü zeníaN sáRthü zeN obíaN | etá edíreN zütíaN baztéR
batíaN oihálak ||| /

2 – Ebanjelioa San Juanen arabera. Hogeigarren kapitulua. Zuberera.

 


Basque souletin. Saint Jean, chapitre vingt.

/ astéko leheN egüníaN | maría magdaléna dxíN zeN gói#zik obíala | oráno
ül ́üN zelarik || eta ikhúsi zíaN haría idekirík izaN zéla óbi gáinetik || lásteR
egiN zíaN eta dxúaN zeN simúN pjéragána eta béste dizípülü dxesúsek
mái#te zjanagána | eta eráN zéreN || dxáu#na | erámaN díe hobítik káNporat
| bena ez dakígü nuN ezári díeN || oRdíaN pjéra elth ́ü zeN beRhála béste
dizípülü aréki | eta dxíN ziréN hobíala || bíak bazüázaN lastéRka | eta béste
dizípülü húra aitziNt ́ürik pjerarí | lehénik hélthü zeN hobíala || éta
apalth ́ürik ikhúsi zütíaN ojhálak lúriaN | bena ez zéN sáRtü || bena simúN
piéra | ondótik joái#teN bei#tzéN | hélthü zeníaN sárthü zeN hobíaN | eta
edíreN zütíaN baztéR batían ojhálak || eta dxesúseN buríaN ezári zjéN | il
mihisía | zói#N ez baitzéN béste oihalétik | oihalékiN | béna pledxat ́ürik
béste lekh ́ü batétaN || ordíaN béste dizip ́ülü lehénik obíala hélthü zéna ére
sáRtü zeN | eta ikhúsi zíaN | eta sínhetsi ||| /

3 – Ebanjelioa San Lukasen arabera. Hamabosgarren kapitulua. Seme prodigoaren alegia.
Gipuzkera.

 

 

 

 

 

 

Basque guipuscoan. L'enfant prodigue.

/ gizóN baték zituéN bí semé | etá | ayetakó | gázteenák esáN zióN beré
ái#tarí || ai#tá | ekáRzú zuré | azjéNdatík | tokátzeN zaidáN paRtéa | etá
paRtitú | zuéN beré ázjeNdá ayéN áRteaN | etá | ez egúN askó geró | semé
gaztéenák bildú zuéN beré ázjeNdá | etá xoáN zaN lekú | úrutí | báterá | etá
áN óNdatú zuéN | gúztiá bizi gái#ztúa egiñáz | etá | gúztiá | gástatú | zueneáN
| géRtatú zaN | góseté | áu#Ndi bat | lekú aRtáN | etá | berá | ási záN premiá
izatéN | etá xoáN záN | etá aldératu záN | lekú | áRtakó | báteNganá | zeñék
bialdú zuéN beré lúretará | zériák | jánarítzera | etá | déseatzéN zuéN | zériák
xatéN zuténarén | azálakíN beré sabelá betétzeá | etá éz zióN iñóRk | ezéR
emáteN || bañó | beréganatú | zaneáN | esáN zuéN || zeNbát | neré ái#taréN
xórnalarík | dáu#katé | ógiá | úgarí | etá | ní | góseák | iltzéN nago || altxátukó
naiz | etá xoáNgo naíz | neré áitaganá | etá | esaNgó diót || aitá | pékatú | egíN
det | zéruaréN koNtrá | etá | zúre áureáN || éz náiz géyago diñá | zúre semeá |
déi#tuá | izáteá || trátatú nazazú | zuré xóRnalarí bat bézelá || etá | áltxatú zaN
| etá xoáN zaN beré ajtaganá | etá | órai#ndík úrutí | zegoalá ||| /

Oharra: azken zati honetako hainbat hitzetan bi azentu daude, irakurketa oso-oso astiro egiten
delako.

____________________

1.-MP3 guztien iturria:www.euskosare.org

botoia1

Kristina Fernandez Irudiak

kristina fernandez

BABESLEAK

Laguntzaileak:

orkli

 

Mesedez! Webgune honek cookieak eta antzeko teknologiak erabiltzen. Informazio gehiago